De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Coöperatie NexTechnician Mobiliteitstechniek Amsterdam U.A. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan NexTechnician niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. NexTechnician garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. NexTechnician wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer NexTechnician links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door NexTechnician worden aanbevolen. NexTechnician aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door NexTechnician niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

NexTechnician behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NexTechnician of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

NexTechnician gaat vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie.

NexTechnician behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Amsterdam, 30 maart 2020
Coöperatie NexTechnician Mobiliteitstechniek Amsterdam U.A.
Kabelweg 88
1014 BC Amsterdam