NexTechnician Privacy Policy

Coöperatie NexTechnician Mobiliteitstechniek Amsterdam U.A. (NexTechnician, wij) hecht waarde aan het waarborgen van uw privacy. In onze Privacy Policy leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In het kader van haar werkzaamheden verwerken wij hoofdzakelijk persoonsgegevens van leerlingen, studenten (zijinstroom-) kandidaten en vakmensen in de mobiliteitsbranche, partijen met wie wij samenwerken, en van bezoekers van onze website. Daarom richten wij ons met dit Privacy Policy op deze groepen betrokkenen.

Wij kunnen de Privacy Policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom om dit regelmatig te raadplegen, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. Laatste update van dit Privacy Policy van NexTechnician: 23 maart 2020.

Op wie is de Privacy Policy van toepassing?

Deze Privacy Policy richt zich tot personen over wie NexTechnician persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van haar doelstellingen zoals neergelegd in haar statuten. NexTechnician verwerkt daarbij persoonsgegevens van:

Leerlingen, studenten, (zijinstroom-) kandidaten en vakmensen in de mobiliteitsbranche, personen die werkzaam zijn bij partijen met wie NexTechnician samenwerkt, en bezoekers van haar website nextechnician.nl (websitebezoekers).

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

NexTechnician is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van het toepasselijke recht. NexTechnician is niet verantwoordelijk voor het privacy- of cookiebeleid zoals dat wordt gevoerd door andere partijen.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt NexTechnician van u?

Hieronder staat per categorie personen over wie wij persoonsgegevens verwerken aangegeven wat voor soort persoonsgegevens het betreft:

 • Leerlingen, studenten, (zijinstroom-) kandidaten en vakmensen in de mobiliteitsbranche: volledige naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, emailadres. Bij uitzondering (bijvoorbeeld wegens door de overheid gestelde voorwaarden in een subsidieregeling): BSN, kopie identiteitsbewijs, loongegevens.
 • Personen die werkzaam zijn bij partijen met wie NexTechnician samenwerkt: volledige naam, titel, werkgever, contactgegevens (zakelijk), functie.
 • Websitebezoekers: de gegevens die u invult in een (contact)formulier op de website. Zie verder onze Cookie Policy.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In algemene zin verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten bij het nastreven van onze statutaire doeleinden. Onze volledige statutaire doeleinden staan omschreven in artikel 2 van de statuten Coöperatie NexTechnician Mobiliteitstechniek Amsterdam U.A. en luiden als volgt:

 1. De cooperatie heeft ten doel het behartigen van de stoffelijke belangen van haar leden door met de leden overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, te weteneen onderwijs-leerbedrijf in de mobiliteitstechniek, dat nzij te dien einde ten behoevevan haar leden uitoefent of doet uitoefenen, door middel van:
 2. De verbetering van de kwaliteit van de opleiding en de om- en nascholing in de mobiliteitstechniek;
 3. Het afsluiten van overeenkomsten met haar leden en derden omleeromgevingen, leermiddelen, leermeesters, docenten, trainers, examinatoren en staf bij elkaar te brengen, waarbij die leden zich onder bepaalde voorwaarden verbinden om gebruik te maken van de door casu quo via de cooperatie aangeboden diensten en opleidingen;
 4. Het leveren van adviesdiensten aan haar leden;
 5. Het verbeteren van de aansluiting van medewerkers op de hedendaagse praktijk van de bedrijven en scholen;
 6. Het (blijven) verbeteren van de ontwikkeling en arbeidsmobiliteit van medewerkers;
 7. Het verbeteren van de instroom van gekwalificeerde technici;
 8. De verbetering van de kwaliteit van de leermeesters;
 9. Het informeren van haar leden en het bevorderen van de contacten en de samenwerking tussen de leden onderling, een en ander in de ruimste zijn van het woord;
 10. De cooperatie kan soortgelijke overeenkomsten als zij met haar leden sluit ook met anderen aangaan mits daardoor de overeenkomsten met d eleden niet van ondergeschikte betekening zijn.
 11. De cooperatie kan jiet in strijd handelen met de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van haar leden die publiekrechtelijke rechtspersonen zijn, dan wel rechtspersonen die publiek gefinancierd zijn.

Het afnemen van de diensten van u/uw organisatie;

Het onderhouden van contact met u, waaronder voor direct marketing doeleinden;

Onderzoek en analyse;

Intern beheer;

Het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;

Onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze dienstverlening, waaronder het (doen) uitvoeren van controles/audits;

De afhandeling van klachten en geschillen; en

Ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. In dat geval kunt u op elk moment uw toestemming ook weer intrekken, bijvoorbeeld via de contactgegevens die onderaan dit Privacy Statement staan. Wanneer u kenbaar maakt uw toestemming in te trekken, dragen wij er zorg voor dat wij zo snel mogelijk niet meer op basis van deze grondslag persoonsgegevens over u verwerken. Dit laat onze eerdere verwerking op basis van deze grondslag onverlet.

Wij kunnen verder persoonsgegevens over u verwerken in het kader van een overeenkomst waarbij u partij bent en overeenkomsten met onze dienstverleners.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat daarvoor gerechtvaardigde belangen hebben. In dat laatste geval controleren wij steeds zorgvuldig of uw privacybelang niet zwaarder weegt. Onze gerechtvaardigde belangen vallen deels samen met de doeleinden zoals uiteengezet onder het kopje “Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?” hierboven. In aanvulling daarop geldt voor vakmensen in de mobiliteitsbranche dat onze gerechtvaardigde belangen worden gesterkt door de oproep vanuit de overheid en SER aan opleidings- en ontwikkelingsfondsen – zoals NexTechnician – om een actieve rol te spelen in het ondersteunen van een leven lang leren van werkgevers en werknemers, in het kader van duurzame inzetbaarheid in hun sector.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

 • Leerlingen, studenten, (zijinstroom-) kandidaten en vakmensen in de mobiliteitsbranche. Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of aanmelding op de NexTechnician Community.
 • Personen die werkzaam zijn bij partijen met wie NexTechnician samenwerkt. Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer wij een overeenkomst met u of uw organisatie sluiten.
 • Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u een webformulier invult.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan hieronder is aangegeven, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Gegevens over vakmensen in de mobiliteitsbranche: uiterlijk drie maanden nadat NexTechnician ervan op de hoogte is dat desbetreffende persoon niet langer werkzaam is in de mobiliteitsbranche. NexTechnician actualiseert haar bestand met personen die werkzaam zijn in de mobiliteitsbranche eens per kwartaal.

Gegevens over personen die werkzaam zijn bij partijen met wie NexTechnician samenwerkt: uiterlijk twee jaar nadat de samenwerking is beëindigd.

Gegevens over websitebezoekers: zie onze Cookie Policy.

Ontvangers van uw gegevens en doorgifte van persoonsgegevens

Het kan nodig zijn dat NexTechnician bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan subsidie verlenende instanties, zoals gemeente Amsterdam, DUS-i, Europees Fonds voor Regionale Samenwerking, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij kunnen daarnaast externe dienstverleners inschakelen die voor ons als verwerker in de zin van het toepasselijke recht diensten verrichten in het kader waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zo hebben wij bijvoorbeeld verwerkers ingeschakeld voor onze website en voor het datamanagementsysteem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan. Verwerkers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies. Met elke verwerker sluiten wij daartoe een verwerkersovereenkomst.

Uw persoonsgegevens zijn alleen op een  “need  to know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij NexTechnician of bovengenoemde partijen, die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking, kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of derden geleden schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot uw (persoons)gegevens, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze zijde. Als u vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij over u verwerken, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.

Rechten die u heeft

Op grond van de privacyregels die in Nederland gelden, heeft u diverse privacyrechten. Dit zijn het: recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (“right to be forgotten”), recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht van bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, voor Nederland de Autoriteit

Persoonsgegevens

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een overzicht van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@ nextechnician.nl.